Please add thumbnail or "No Thumbnail Image" if you have no thumbnail (see theme options)

תפקידם של מנהלי אחריות תאגידית בניהול הגיוון // כנס שלישי של מליאת הפורום 24.05.2012

משתתפי המושב שמעו מניסיונם של מנהלי אחריות תאגידית של מספר חברות עסקיות באשר למפגש שבין מנהל אחריות תאגידית לבין ניהול הגיוון.

נציגת שטראוס, דניאל פרוסקי שיאון, מנהלת האחריות התאגידית של שטראוס, תיארה את המעבר של נושא הגיוון ממקומו הקודם והבלעדי בתחום משאבי אנוש אל מקום שיתופי יותר. מוטיבציה אחת לשינוי היתה זו התקציבית. נעשתה הפניה של הארגונים החברתיים אל מעגל שיתופי הפעולה עם החברה ונוצרה סגירת מעגל – ארגונים חברתיים מקדמי גיוון שנתמכו ע"י החברה, נמצאו כמקור פתרונות לצרכי החברה בהקשר גיוס.

בקבוצת פישמן המציאות אחרת. שם, אומרת ורד רז, מנהלת האחריות החברתית, גיוון היה חלק מחזון החברה כבר בשנת 2000. החברה פעלה לשילובם של בעלי מוגבלות בקהילה, כאשר קהילת העובדים נתפסה כחלק בלתי נפרד ממנה. "ההשתלבות ב 2012 לא דומה למה שהיה לפני מספר שנים – כיום שולט השיח העסקי, עלינו לענות על מרכיבי בולטות ויתרון יחסי ושהשילוב יענה על צורך קיומי מהותי שאין לו מענים במקומות אחרים. נדרשת פתיחות גדולה בדיאלוג וקודם כל בזה הפנימי. זהו בדיוק המפגש בו אנו עוסקים – אני, מנהלת האחריות התאגידית, עובדת בצמוד לסמנכ"ל משאבי אנוש כדי להסביר מהו גיוון ולבאר למה זה טוב שיש מישהו שהוא לא כמוני" אומרת רז.

מנחות המושב, עינת אברהם, מנהלת על"ה, ציונות 2000 ואסנת אוליאל לימור מארגון מעלה המקדם אחריות תאגידית של עסקים, חידדו את נושא החיבור בין העסקת האחר לבין הרווח העסקי. מדובר בשילוב – החברה העסקית פועלת להנגשתה – פיזית גיאוגרפית וגם תרבותית-שפתית, אל אוכלוסיות מגוונות דרך ארגונים חברתיים רלוונטיים. נוצרת ערבות הדדית להצלחה. התועלת העסקית עשויה להופיע במקום הקשה ביותר – דווקא המקום בו הכי קשה לגייס, ושבו קשה להגיע לקהל לקוחות, שם הגיוון עשוי להיות הצלחה מבחינה עסקית.

נציגת מייקרוסופט, הגר קוסטיאנובסקי, מנהלת קשרי קהילה צידדה בחשיבה יצירתית רחבה ובתפיסת החברה העסקית כמשפיעה בשיח. מנהלי אחריות תאגידית במיקרוסופט מעלים על נס את גיוסן של נשים אל תחום הטכנולוגיה ופועלים להשפעה על גיוון מסוג זה. נוכחות מנהלי אחריות תאגידית נמצאה מכרעת בהקשר של העצמה, קידום והשארת העובדים המגוונים. מנהלת האחריות החברתית של שטראוס ציינה כי היא מתחזקת על בסיס קבוע את הקשר עם הארגונים החברתיים המגוונים ומהווה חוליה מקשרת לידע ותמיכה למשאבי אנוש. גם מנהלת קשרי הקהילה של מייקרוסופט אישרה שהמקום של מנהלי אחריות תאגידית מכריע בהקשר של התמדת העובדים – יש למנהלים אלה אחריות בתהליך ההשמה – לקיים הכשרות מכוונות השמה שנערכות לרוב דרך הארגונים החברתיים.

כך גם לפי ורד רז מקבוצת פישמן – מנהלים אלה אחראים לספק ידע לעובדי החברה – למשל שפת סימנים במקרה של עובדים חרשים, קורס על נפגעי נפש או פורום מייעץ להורים לבעלי מוגבלות (הן ביחסי חברה – עובד והן חברה-לקוח).

מנחות הסדנא סיכמו: מנהלי אחריות תאגידית תורמים ליצירת שינוי בדי-אן-אי של החברות העסקיות – לא עוד חברות תורמות לקהילה, כי אם מביאות את הקהילה אל תוך החברה.