לוגו מבט על אוכלוסיות מגוונות בישראל  – החברה הערבית

החברה הישראלית מורכבת מפסיפס מרהיב; פרטים שונים ומגוונים במוצאם, בדתם, בגילם, ביכולותיהם ובתרבותם.
אולם ייצוגן של קבוצות שונות לא בא לידי ביטוי בתעסוקה, אינו תואם את שיעורן בקרב הציבור, והן מודרות
מעולם התעסוקה או מתעסוקה איכותית בו; אלו הן האוכלוסיות המגוונות. האוכלוסיות המגוונות בטווח עיסוקו
של הפורום הן: ערבים, חרדים, יוצאי אתיופה, אנשים עם מוגבלות ובני 45 ומעלה.
בחברות אחרות ובמדינות אחרות נכללות קבוצות שונות באוכלוסיות המגוונות כגון נשים, מהגרים, אנשים מרקע
אתני שונה, הקהילה הלהט"בית ואנשים עם מוגבלות.

המאפיינים התעסוקתיים של החברה הערבית

 

החברה הערבית מהווה 20.5% מהחברה בישראל, ושיעור דומה מקרב בני גיל העבודה. אולם, עובדים מהחברה הערבית מהווים רקכ -12% בלבד מכוח העבודה בישראל.
שיעור תעסוקת נשים ערביות בגיל העבודה עומד על 32.3% לעומת 70% בחברה הכללית. בפני נשים ערביות המעוניינות לצאת לעבודה עומדים פעמים רבות חסמים שונים כמו חוסר נגישות – היעדר תחבורה ציבורית יעילה, היעדר מקורות תעסוקה ביישובים ערביים וסמוך להם והיעדר מסגרות לטיפול בילדים קטנים.
שיעור התעסוקה של גברים ערביים בגילאי העבודה נמוך רק במעט משיעורם הכללי של הגברים בגיל העבודה המועסקים (כ-75% לעומת כ-80%) אולם גברים ערבים נוטים להצטרף לשוק העבודה בגיל צעיר, פעמים רבות זונחים לימודים כדי לפרנס את משפחותיהם ועוסקים בעבודות פיזיות המאלצות אותם לפרוש מוקדם מתעסוקה. כמו כן, קיימת תופעה של ריבוי גברים ערבים אקדמאים שאינם עוסקים במקצועותיהם.

תמונת מצב  – פיתוח כלכלי בחברה הערבית הדרוזית והצ'רקסית