דוח מבקר המדינה 2015 – שילוב האוכלוסייה הערבית בתעסוקה

25.05.2016 /
לוגו דוח מבקר המדינה 2015 – שילוב האוכלוסייה הערבית בתעסוקה

הנושא הראשון המובא בדוח שנתי זה הוא פעולות המדינה לעידוד שילובה של האוכלוסייה הערבית בתעסוקה. שיעורה של האוכלוסייה הערבית מכלל האוכלוסייה בגיל העבודה הוא כחמישית, אולם עקב חסמים שונים, שיעור התעסוקה באוכלוסייה זו, איכות התעסוקה שלה והכנסתה ממנה נמוכים במידה ניכרת מאלה של האוכלוסייה היהודית, ושיעורי העוני בקרבה גדולים יותר. ממצאי הביקורת מלמדים שנוכח הקשיים ביישום התכניות הרב-שנתיות ובניצול תקציבן, ללא תכנית אסטרטגית ארוכת-טווח הפערים הגדולים הללו אינם צפויים להצטמצם דיים. תמונת המצב לגבי שילוב עובדים מהאוכלוסייה הערבית בתעסוקה עגומה ביותר, וכך גם לגבי כלים התומכים בתעסוקה: אין שיפור במצב התחבורה הציבורית אל יישובים ערביים ומהם, והיצע מעונות היום לילדים בני שלוש ומטה ביישובים אלה קטן ביותר.

כדי לפתור כראוי את בעיית הפערים בין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית בתחום התעסוקה, ראוי כי משרד הכלכלה והרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, הדרוזי והצ'רקסי יקדמו, בשיתוף נציגים מהחברה הערבית, הכנה של תכנית אסטרטגית מקיפה לצמצום הפערים. תכנית זו ראוי שתבטיח מחויבות תקציבית רב-שנתית של ממשלות ישראל לקידום השוויון התעסוקתי בין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית בישראל. מאחר שלנושא זה יש זיקות לנושאים נוספים, כמו השכלה, עידוד יזמות עסקית והקמת אזורי תעשייה, נדרש טיפול מערכתי כולל בנושאים הללו. טיפול כאמור, בדגש על שילובה של האוכלוסייה הערבית בתעסוקה, לא רק יקדם את עקרון השוויון, אלא גם יתרום להמשך הצמיחה הכלכלית של מדינת ישראל.