FedEx

תפיסת הגיוון בחברת השילוח העולמית FedEx  ובחברות הבנות, נגזרת מתוך אסטרטגיה כוללת שלGlobal Citizenship", ה"אורזת" את תחומי האחריות החברתית ב"חבילה אחת". תפיסה זו מבקשת לחזק את הקשרים של החברה בקהילה בכל מקום מסביב לעולם בו היא פועלת, מתוך רצון להעצים קהילות ולהדק את הקשרים העסקיים איתן. הדבר נעשה מתוך הכרה מוצהרת בחשיבות תמיכת הקהילה בפעילות העסקית, בעיקר עבור חברה ששירותיה משתלבים במרקם החיים. חלק חשוב מהעצמת הקהילות המקומיות קשור להקפדה על גיוון בשרשרת האספקה.

נתוני תמהיל העובדים מבחינה אתנית ומגדרית וכן פירוט על תכניות ופרוייקטים שונים לקידום הגיוון מפורסמים מדי שנה ב"דוח האזרחות העולמית" – Global Citizenship Report. על פי הדו"ח העדכני, 2015, בולטת במיוחד השקעה בפרוייקטים לקידום גיוון הפונים לקהילה. בלב פעילות הגיוון קיימות תכניות חינוכיות בקהילה הרואות ביצירת דור מקצוענים מגוון דרך חשובה כדי להבטיח מענה לצרכי גיוון עתידיים: מלגות ללימודים גבוהים לסטודנטים מאוכלוסיות גיוון, חלקן בשיתוף פעולה עם אוניברסיטאות ומכללות בארה"ב, פרוייקטים לעידוד הרשמה ללימודים בקרב אוכלוסיות מגוונות וכן סדנאות הכשרה לפיתוח מיומנויות תעסוקתיות.

מעבר לפרוייקטים הפונים לקהילה, ישנן כמובן יוזמות גיוון חשובות הפונות לקידום העסקה מגוונת וסביבת עבודה מכילה בתוך הארגון, בעיקר ברמת החברות הבנות. לדוגמא, בFedEx Freight קיימת מועצת גיוון פעילה המונה כמאתיים וחמישים עובדים המתכנסים בצוותים ומקדמים פרוייקטים שונים. מועצה זו אף זכתה באותות הוקרה על פעילותה, מטעם ארגון The Assosiasion of ERG & Diversity Councils המעודד את פרקטיקת קבוצות העבודה המגוונות (Affinity Groups) ואת מועצות הגיוון.

וכעת  – החבילה הגיעה – מוזמנים להציץ בתיאור התפקיד של מנהל הגיוון של FedEx Freight. באוקטובר 2014 החברה בקשה לקלוט מנהל גיוון, DIVERSITY SPECIALIST. אנו מביאים לכם את דרישות התפקיד ומאפייניו כדי שתוכלו להתרשם מעושר הניסיון והרקע שנדרשים ממנהל הגיוון כמו גם ממשימות העיסוק.

https://www.talentmgt.com/articles/the-whole-package-focus-on-global-diversity-at-fedex 

https://csr.fedex.com/wp-content/uploads/2015/03/fedex_fullreport.pdf

https://csr.fedex.com/downloads/

https://about.van.fedex.com/our-people/diversity-inclusion/

https://www.ergcouncilconference.com/honors-award-2012-recipients.html

https://branson.shrm.org/sites/branson.shrm.org/files/Fed%20Ex%20Diversity%20Specialist%20Job%20Opening.pdf