מועמדות 2020, עיקרי היוזמה:

חזון העמותה הוא: "אלומה תמנף את העושר החברתי של מוטביה על מנת לחזק את השתלבותם בחברה מגוונת והגברת תחושת השתייכותם לחברה הישראלית"

מודל הפעילות של אלומה מתבסס על הגעה למסה קריטית של צעירים מכל המגזרים, המאפשר השפעה על מעגלים נרחבים בחברה. גיוון העובדים בארגון משקף את מגוון האוכלוסיות בהן פועלת העמותה והוא נדבך משמעותי בחזון הארגוני.

כלים מרכזיים בשילוב אוכלוסיות מגוונות באלומה:

  • נקבעו יעדים לגיוס ולקידום עובדים מאוכלוסיות מגוונות
  • התאמה של תהליכי מיון וגיוס לאוכלוסיות מגוונות
  • הדרכות בנושא גיוון תעסוקתי, שכללו גם ביקורים בקהילות השונות, במטרה להכיר את המקום ממנו מגיעים העובדים השונים
  • קידום עובדים מאוכלוסיות מגוונות לתפקידים רוחביים שאינם קשורים לקהילות שמהן הגיעו
  • הכרות מנהלים עם סביבת הבית של העובדים – ביקורי בית, על מנת לייצר היכרות משמעותית
  • חלוקת לוח שנה מגוון
  • ביטול חופשות מרוכזות, והגדלת מכסת ימי החופשה, כך שכל עובד יוכל לקחת את ימי החופשה בהתאם לחגיו וצרכיו האישיים
  • תכנית ייחודית וולונטרית- 'גוונים'- שמטרתה לחשוף את העובדים המעוניינים בכך לקהילות השונות בישראל ולחבר בין העובדים השונים בעמותה.

זוכה אות הגיוון בקטגוריית עמותות לשנת 2020