מועמדות 2018, עיקרי היוזמה:

בבנק הפועלים פותחה תכנית עבודה מקיפה לקידום הערך "כולנו אחד" בהיבט של הגיוון התעסוקתי בבנק, מתוך חזון של קירוב לבבות ושותפות מלאה בין המגזרים השונים ויצירת שינוי חיובי בשוק העבודה, בו טמונים המפתחות לשינוי המציאות לטובה.
בשנים האחרונות הושם דגש על מיצוי הפוטנציאל הקיים באוכלוסיות הנמצאות בתת-ייצוג בשוק העבודה, וזאת באמצעות פנייה מוקדמת לעמותות ולארגונים המתמחים באוכלוסיות אלו, פרסום המשרות הפנויות במגוון ערוצים וליווי המועמדים בתהליכי המיון, ההכשרה והעבודה בבנק. תהליכי המיון הסטנדרטיים בבנק הותאמו למאפיינים התרבותיים הייחודיים של מועמדים מאוכלוסיות אלו.

כלים מובילים בשילוב עובדים עם מוגבלות הפועלים:

  • מינוי אחראית גיוון תעסוקתי והעסקת עובדים עם מוגבלות מטעם הבנק
  • קביעת תכנית רב ממדית שאושרה בהנהלה ובדירקטוריון.
  • נקבעו יעדים לגיוס אוכלוסיות מגוונות הן בגיוסים פנימיים והן בגיוסים באמצעות חברות כ"א.
  • חלה העדפה של העסקה או קידום אנשים עם מוגבלות שהם כשירים לתפקיד ושהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים
  • בגיוס עובדים מחוץ לבנק, פונים לעמותות ופועלים בגישה של "העדפה מתקנת"
  • בשנתיים האחרונות הבנק יזם תכנית לגיוס ושילוב אנשים עם אוטיזם בתפקוד גבוה, יוזמה בשיתוף פעולה עם בית אקשטיין וליווי של עובדת סוציאלית. הבנק גייס ושילב עד עתה 8 עובדים וההנהלה אישרה לשלב כ- 20 עובדים נוספים.  במסגרת יוזמה זו, נבנתה תכנית תמיכה אישית לשילוב מוצלח וארוך טווח של העובדים כעובדי בנק מיום עבודתם הראשון בבנק, במשרה גמישה וחלקית. התקיים תהליך מוסדר של היערכות לקליטתם של העובדים, שכלל הכשרת המנהלים הקולטים ותמיכה שוטפת של משאבי אנוש.
  • בניית סרטון גיוון תדמיתי אודות העסקת אוכלוסיות מגוונות- להפצת הערך והטמעת השפה בקרב עובדי הבנק
  • הנגשה- אושר שירות תרגום שפת הסימנים לחרשים בבנק מול נגישות ישראל
  • ההשקעה בהליכי הגיוס ובממשק עם העמותות הביא לחשיפה ולהצלחת קליטה של 9 עובדים נוספים עם מוגבלות לשורות הבנק