מעבר לחובה החוקית להשיג ייצוג הולם לאוכלוסיות השונות, בחברת נמל אשדוד סבורים שלגיוון תעסוקתי חשיבות ערכית חברתית וכן תרומה להצלחתה העסקית של החברה, הנובעת ממגוון הרעיונות ודרכי החשיבה והעשייה.
יעדי הגיוס של חברת נמל אשדוד הן כדלקמן:
בני/ות המגזר הערבי, לרבות דרוזים וצ'רקסים – נקבע יעד ארוך טווח אשר יביא את החברה למצב בו בשנת 2020 כ- 10% מעובדי החברה יהיו בני המגזר הערבי. על מנת לעמוד ביעד הייצוג ההולם של אוכלוסיה זו, על החברה לגייס 132 עובדים נוספים מבני/ות אוכלוסיה זו.
אנשים עם מוגבלות – על מנת לעמוד ביעד הייצוג ההולם של אוכלוסיה זו של אנשים עם מוגבלות משמעותית, על החברה לגייס 57 עובדים נוספים מבני/ות אוכלוסיה זו.
נשים – שילוב נשים בתפקידי ניהול בכירים וכן במקצועות נמליים, ש"מסורתית" נתפסו כמקצועות "גבריים".
בני/ות העדה האתיופית – ייצוג הולם הוא בהתאם לשיעורם בקרב אוכלוסיית מדינת ישראל: 1.6%. על מנת לעמוד ביעד הייצוג ההולם של בני העדה האתיופית, על החברה לגייס 16 עובדים נוספים מבני העדה האתיופית.
ב-2016 מונתה אחראית להעסקת אנשים עם מוגבלות בנוסף על תפקידה ומונה רכז נגישות בנוסף על תפקידו. מתקיימת פעילות ענפה להנגשת הנמל לאנשים עם מוגבלות בשני תחומים עיקריים: נגישות מבנים ונגישות השירות. חברת נמל אשדוד פועלת על מנת להשלים הפיכתה לנמל ידידותי לאנשים עם מוגבלות. במסגרת תהליך כולל של הנגשת הנמל, בוצעה סדנה למנהלי החברה בנושא נגישות וכן בוצעו הדרכות לכלל עובדי הנמל בנושא זה.
קיים ממשק עבודה עם גופים רלוונטיים הפועלים לקידום תעסוקת בני/ות אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם. מכרזי החברה מופצים ישירות גם לגופים אלו, למשל, עולים ביחד, האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה, למרחק (קידום תעסוקה איכותית ליוצאי אתיופיה), מרכז התמיכה במעסיקים מטעם המטה להעסקת אנשים עם מוגבלות, אגף השיקום במשרד הביטחון, מרכז כיוונים אשדוד, קו משווה, חברת אלפנאר וכן מתפרסמים באתר לשכת התעסוקה ואתר הפרסום הממשלתי ג'וביז.
ביחס לכלל האוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם, נערכה חשיבה ביחס למבדק ההתאמה, המהווה חלק מסנן מתהליך המיון במכרזים, במטרה להעריך באופן המדויק ביותר את התאמתו/ה של המועמד/ת לתפקיד ולארגון, תוך ניכוי פערים שעשויים לנבוע מהבדלים תרבותיים.
בשנת 2016 נקלטה הסוורת הראשונה בתולדות הנמל לתפקיד שעד כה שימשו בו מאות גברים. בשנה 2017 נחתם הסכם קיבוצי ייעודי להעסקת אנשים עם מוגבלות בין מנכ"ל החברה לבין יו"ר ההסתדרות הכללית. באותה שנה נקלטו בהעסקה ישירה 3 עובדים עם מוגבלות.