לוגו מבט על אוכלוסיות מגוונות בישראל  – יוצאי אתיופיה

החברה הישראלית מורכבת מפסיפס מרהיב; פרטים שונים ומגוונים במוצאם, בדתם, בגילם, ביכולותיהם ובתרבותם.
אולם ייצוגן של קבוצות שונות לא בא לידי ביטוי בתעסוקה, אינו תואם את שיעורן בקרב הציבור, והן מודרות
מעולם התעסוקה או מתעסוקה איכותית בו; אלו הן האוכלוסיות המגוונות. האוכלוסיות המגוונות בטווח עיסוקו
של הפורום הן: ערבים, חרדים, יוצאי אתיופה, אנשים עם מוגבלות ובני 45 ומעלה.
בחברות אחרות ובמדינות אחרות נכללות קבוצות שונות באוכלוסיות המגוונות כגון נשים, מהגרים, אנשים מרקע
אתני שונה, הקהילה הלהט"בית ואנשים עם מוגבלות.

המאפיינים התעסוקתיים של יוצאי אתיופיה

קהילת יוצאי אתיופיה מונה כיום כ- 133 אלף בני אדם מקרב החברה הישראלית וכוללת את העולים מאתיופיה במהלך השנים ואת צאצאיהם. קהילה זו צעירה בהשוואה לכלל האוכלוסייה היהודית בישראל, ומאופיינת באחוז גבוה של ילדים ובאחוז נמוך של בני 65 ויותר.
קיים פער גדול בין שיעורי התעסוקה של צעירים יוצאי אתיופיה (22-35) לבין שיעורי התעסוקה בחברה הכללית (65% לעומת 75%). נוסף על כך, קיים פער גדול באיכות התעסוקה; רק 11% מהם מועסקים בעבודות אקדמיות, ניהוליות, טכניות או מקצועיות, לעומת 39% מכלל הצעירים היהודים בגילאים אלו. 26% מקרב צעירים יוצאי אתיופיה עובדים בעבודות לא-מקצועיות, ואילו רק 4% מקרב הצעירים מכלל האוכלוסייה היהודית בארץ עובדים בעבודות אלו. פער זה מתבטא באופן ניכר בשכרם של העובדים; שכרם הממוצע של צעירים יוצאי אתיופיה מגיע רק ל 60%- משכרם הממוצע של צעירים יהודים בישראל.האתגר הממשי כיום בטיפול בתעסוקת יוצאי אתיופיה הוא קידומם לתעסוקה איכותית בשכר הולם.